Flags                                                                                                                                        

Проект „Нова визия за заетост“ се изпълнява от Сдружение „Агенция за социално развитие – Вижън“ по договор BG05M9OP001-1.002-0188-C01 и по схема BG05M9OP001-1.002 „Активни“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Инициативата за младежка заетост на ЕС и Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е в размер на 221 183.26 лв., от които 203 245.30 лв. са европейско и 17 937.96 лв. са национално съфинансиране.

Проектът цели да идентифицира 40 неактивни младежи на възраст до 29 год. включително, от които да обучи и включи в заетост 30 лица, а на 10 да предостави мотивационни обучения за активно търсене на работа. Oбучените 30 младежи ще придобият професионална квалификация по професия „Сътрудник социални дейности“, след което ще бъдат наети на работа в Агенция за социално развитие „Вижън“ – гр. Варна с цел подпомагане на лица с увреждания. Особено характерен елемент в настоящия проект е създаването на Бюро за подкрепена заетост. Със средствата и методите на най-актуалната и водеща форма за подкрепа за заетост на лица, нуждаещи се от подкрепа в Европа, Бюрото не само ще реализира дейности с висок социален ефект, а и ще допринесе за популяризиране и реализиране в български условия на най-нови и добри европейски практики в тази област. Основната характеристика на този вид дейности се състои в това, че един екип се грижи и реализира цялостен цикъл за подкрепа от идентифицирането на нуждаещите се, мотивирането им, осигуряване на обучение, подготовка за започване на работа, консултиране и подготовка на самите работни места, осигуряване на трудова заетост и установяване на работещ режим, приемлив и за работодателите, и за наетите, с цел постигане на устойчивост на заетостта. Заложените в проекта резултати ще бъдат постигнати чрез следните дейности: 1. Идентифициране на неактивни младежи чрез Бюро за подкрепена заетост посредством работа на терен и информационни он-лайн дейности; 2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа чрез Бюро за подкрепена заетост; 3. Прeдоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Сътрудник социални дейности“; 4. Наемане на длъжност на придобилите професионална квалификация младежи. В рамките на проекта ще бъдат реализирани и дейности за "Информиране и публичност" и "Организация и управление на проекта", които ще се осъществяват по време на целия проект – от 03 май 2016 г. до 03 октомври 2017 г. Проектът ще се изпълнява на територията на община Варна в партньорство с Център за професионално обучение към "Екселиа" ЕООД, гр. Варна.

Работата на екипа вече стартира с идентифицирането на млади хора до 29 год. включително, които са били извън образование и заетост през последните 4 месеца, както и без регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ за последната една година. Предстои организирането на пресконференция, която ще представи пред широката общественост целите на проекта, както и процеса на работа на екипа, и най-вече ползите от изпълнението на проекта за младите хора, които ще участват в него. Актуална информация за предстоящите събития и дейности можете да намерите и във Фейсбук на https://www.facebook.com/groups/1591342051177839.

 

BG05M9OP001-1.002-0188-C01 „Нова визия за заетост“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост на ЕС и Европейския социален фонд.