В началото на м. ноември 2016 г. започна провеждането на първите срещи между хора с увреждания и работодатели, включени в Център за „подкрепена“ заетост, създаден по едноименен проект на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и АСР „Вижън“ и съфинансиран от Фонд „Социална закрила“ по договор № РД04 – 195/01.09.2016 г. Целта на срещите е да се насърчи наемането на работа на хора с увреждания на отворения пазар на труда, като се разчупят стереотипите у работодателите и се даде възможност за разкриване потенциала на хората с увреждания. Мъже и жени в трудоспособна възраст с решения на ТЕЛК бяха представени на работодатели, които предлагат подходящи за тях позиции, отговарящи на специфичните им нужди и щадящи здравословното им състояние. До края на месеца се планира провеждането на още 9 срещи с различни работодатели в областта на търговията, рекламата, социалните услуги, производствената дейност и др. Лицата с увреждания, за които не бъде открита подходяща работна позиция до края на м. ноември 2016 г. и поради тази причина не се срещнат с работодател, ще имат възможност за това и след официалното приключване на проекта в момент, когато работодател предостави информация за налично работно място от интерес за тях.


Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект „Създаване на Център за „подкрепена“ заетост на хора с увреждания“, съфинансиран от Фонд „Социална закрила“ по договор № РД04 – 195/01.09.2016 .