IMAS 1

 

 

 

Подкрепата, която получават децата с увреждания в образователните институции, е от изключително значение за тяхното представяне в училище, както и в живота. В тази връзка, в началото на месецa стартира проект, чиято цел е да проучи методите на подкрепа, които се използват в образователните системи в Европа. Съществуват различни наименования за лицата, които осигуряват подкрепа на деца с увреждания, посещаващи общообразователни училища. Докато в Белгия се използва терминът „care managers“ и лицата на тази длъжност са с тясно профилирана образователна квалификация, в Австрия се използва определението „school assistant”, което не е обвързано с конкретна квалификация. С финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, настоящият проект се стреми да анализира и изгради обща рамка за работата, кариерата и условията, в които работят асистентите в образователни институции в Европа, включващи деца с увреждания. Общата цел на проекта ще е в страните-партньори да се създадат условия за работа, които да отговарят на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
На 10 и 11 ноември 2016 г. в Глайсдорф, Австрия, се проведе първата по проекта партньорска среща. Домакин бе „Chance B” - ръководещата проекта организация. Партньори са организации от 5 европейски държави: Център за изследване на приобщаващото образование (CSIE – Англия), Асоциация за приобщаване на граждани в неравностойно положение (АRCIL – Португалия), Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD – Белгия), Агенция за социално развитие „Вижън“ – България и TENENET – Словакия.
По време на срещата партньорите представиха едни на други условията на работа и ролята на асистентите на деца с увреждания, посещаващи масови училища в техните страни. В края на проведената дискусия бе решено кои аспекти ще се вземат предвид при изготвянето на сравнителен анализ относно ролята на асистентите на деца със СОП.
Допълнително бе организирано посещение на основно училище в Австрия с цел участниците в проекта да придобият нагледна представа за работата на местните асистенти на деца с увреждания.
В края на събитието всички партньори изказаха своята удовлетвореност от участието си, като ръководителят на проекта, Михаел Лонгино, сподели, че „асистентите, подкрепящи деца с увреждания в масовите образователни институции, играят изключително важна роля за развитие потенциала на тези деца. Те следва да спазват принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в т.ч. равно участие и независимост“. Г-н Лонгино каза още: „Изключително обнадеждаващото начало на проекта ме кара да мисля, че създаденото партньорство действително ще допринесе за развитие и подобряване качеството на услугите за подкрепа в масовите училища в Европа, което ще е от полза както за асистентите, така и за самите деца с увреждания“.
Люк Зелдерло в качеството си на Генерален Секретар на EASPD от своя страна заяви, че „асистентите във включващите образователни институции са ключът към развитието им. Създаването на условия за професионалното израстване на асистентите в съответствие с принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания също е от изключително значение“, подчерта още г-н Зелдерло.
Артеми Сакелариадис, Директор на Център за изследване на приобщаващото образование в Англия, коментира, че за нея „е чест да бъде част от проекта и ще търси начини да допринесе за подобряване качеството на подкрепата за деца с увреждания в масовите училища“.
Жанета Георгиева, Председател на Борда на Агенция за социално развитие „Вижън“, сподели, че „Chance B е организация, стартирала този проект, тъй като всички деца имат право на образование и следователно проектът ще се стреми да промотира равенство, достъпност и създаване на общ профил за квалификация на асистенти с цел осигуряване на качествени услуги за деца с увреждания в масовите образователни институции в Европа“. В допълнение, г-жа Георгиева каза, че „партньорството на организацията с EASPD – най-голямата европейска организация-шапка, представляваща повече от 12 000 доставчици на социални услуги в Европа – е предпоставка за успешното постигане на целите и задачите на проекта“.
Елена Копкова, Председател на Борда на TENENET, заяви от своя страна, че „е осъзнала необходимостта от включващо образование не само защото то е предпоставка за успешното интегриране на деца с увреждания в масовите училища, но и защото то е изключително важно за тяхното бъдеще – с оглед намирането на работа, осигуряването на независимост и по-добро качество на живот като цяло“.
Жуао Каноса Диас от АRCIL, Португалия, заключи, че „АRCIL е организация, която има 40-годишен опит в промотирането на включващи услуги и която вярва, че чрез настоящия проект ще има възможност за натрупване на още повече опит и осъществяване на полезни контакти с останалите партньори“.
Проектът ще се изпълнява до м. ноември 2017 г., като още от сега се обмисля идеята за последващ проект, който да надгради постигнатото в рамките на настоящия.


IMAS 2
Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ под № 2016-1-AT01-KA202-016778.