• 2018 - „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“ (IMAS II) по договор № 2018-1-AT01-KA202-039302.
 • 2016 - „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“ (IMAS) по договор № 2016-1-AT01-KA202-016778.
 • 2013 - „Нови услуги за заетост“ по договор BG051PO001-7.0.07-0080-С0001.
 • 2013 - Седми форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания.
 • 2012 - Шести форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания.
 • 2011 - Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора.
 • 2010 - Пети национален и първи тематичен форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания.
 • 2010 - Четвърти форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания.
 • 2009 - Трети форум на доставчици на услуги за хора с увреждания в България.
 • 2008 - Втори форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България.
 • 2007 - Първи национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България.
 • 2003/2008 - Инициатор и участник в изработването и реализирането на единствената в България Общинска социална програма.
 • 2003/2004 - Европейски културно-информационен център Vision - нова надграждаща структура на Организацията, развиваща досегашния опит в областта на културата, бизнеса и социалното развитие с нови елементи на национално и международно партньорство.
 • 2001/2002 - Пилотен проект “Услуги в общността”. Начална дългосрочна програма за реализация на услуги в общността.
 • 2000/2001 - Пилотен проект за изграждане на система на личните асистенти. За първи път в България се предлага услугата “Личен асистент“.
 • 1997 - Първи в България информационно-консултантски център за хора с увреждания.